બંધ

શ્રી વી. એમ. ઠક્કર

ઇમેઇલ : deognroffice[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : નાયબ જીલ્‍લા ચુંટણી અધિકારી
લેન્ડલાઇન નં : 07923251246
ફેક્સ નંબર : 07923259428