બંધ

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય નં. 1

સેક્ટર 30, ગાંધીનગર, 382030

ઇમેઇલ : kv1gandhinagar[at]gmail[dot]com
ફોન : 07923261211
વેબસાઇટ : http://www.kv1gandhinagar.org/index.php