બંધ

શ્રીમતી વી. એમ. વેગડા

બીજો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, ગાંધીનગર


હોદ્દો : ડી. કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
ફોન : 07923259077
રૂમ નં : બીજો માળ,