બંધ

શ્રી હરિભાઈ ગઢવી I/c

ત્રીજી માળ, કલેક્ટરની ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન , ગાંધીનગર

ઇમેઇલ : deognroffice[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : ડી. ચૂંટણી અધિકારી
ફોન : 07923251246
ફેક્સ નંબર : 07923259428
રૂમ નં : ત્રીજી માળ