બંધ

મિસ નિરુપા

બીજો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, ગાંધીનગર

ઇમેઇલ : dso-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી (ડી. કલેક્ટર)
ફોન : 07923259041
ફેક્સ નંબર : 07923259041
રૂમ નં : બીજો માળ,