બંધ

મિસ. ડી. એ. પંચાલ

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જીલ્લા ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેંટર, કલેકટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, ગાંધીનગર


હોદ્દો : મામલતદાર ડીઝાસ્‍ટર
ફોન : 07923259075
ફેક્સ નંબર : 07923245878
રૂમ નં : ભોંય તળીયુ