બંધ

શ્રી જીતેન્દ્ર ભોરણીયા

બીજો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદાન, ગાંધીનગર


હોદ્દો : સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને પ્રાંત અધિકારી, ગાંધીનગર
રૂમ નં : બીજો માળ,