Close

Kendriya Vidyalaya No 1

Sector 30, Gandhinagar, 382030

Email : kv1gandhinagar[at]gmail[dot]com
Phone : 07923261211
Website : http://www.kv1gandhinagar.org/index.php