બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

વેબસાઇટની સામગ્રીની માલિકી જીલ્લા વહીવટી તંત્ર ની છે

© ગાંધીનગર જીલ્લા વહીવટીતંત્ર , સૂચના વિજ્ઞાન કેન્દ્ર,
ઇલેક્ટ્રોનીક્સ તથા સુચના પ્રૌદ્યોગીકી મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા વિકસિત અને પ્રકાશિત

જિલ્લા કલેકટર અને જીલ્લા સેવા સદાન કચેરી,
પથિકા આશ્રમ નજીક,
જી.એચ. રોડ, સેક્ટર 11,
ગાંધીનગર,
ગુજરાત – 382017

+91 79 23259030
+91 79 23259040

ઇમેઇલ : collector-gnr@gujarat.gov.in