બંધ
  • માફ કરશો, આ કેટેગરીથી કોઈ સૂચના મેળ ખાતી નથી.

માફ કરશો, આ કેટેગરીથી કોઈ સૂચના મેળ ખાતી નથી.
કોઈ છબી નથી
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી
DM
કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ડો. કુલદીપ આર્ય