• માફ કરશો, આ કેટેગરીથી કોઈ સૂચના મેળ ખાતી નથી.

માફ કરશો, આ કેટેગરીથી કોઈ સૂચના મેળ ખાતી નથી.
મુખ્યમંત્રી
મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી
કલેકટર
કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી એસ કે લાંગા