બંધ

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન

મુખ્ય કામગીરી

  • સામાન્ય વહીવટ – આપતિ વ્યવસ્થાપન ને લગતા કામ
  • કાર્ય યોજના તૈયારી
  • રાજ્ય આપત્તિ નેટવર્ક વેબસાઇટ પર માહિતી અપડેટ કરવી
  • મોક ડ્રીલ
  • જન જાગૃતિકરણ

સંપર્ક નંબર – 079 23259075
24 × 7 ડિઝાસ્ટર હેલ્પલાઇન – 1077