બંધ

આરોગ્ય

જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગનું સંચાલન જિલ્લા જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી, જીલ્લા પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવે છે.

આરોગ્ય શાખા યોજનાઓ

  • શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ
  • ચિરંજીવી યોજના
  • બાલ સાખ યોજના
  • મમતા તરુણી અભિયાન
  • રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વિમા યોજના
  • એમએ યોજના
  • જનની સુરક્ષા યોજના
  • જાનીની શિશુ સુરક્ષા કાર્યકારી (જેએસએસકે)