બંધ

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાળા)

ક્રમ નં નામ સરનામું સંપર્ક કરો
1
સર્કિટ હાઉસ
રાજ ભવન ની બાજુ , સેક્ટર 20, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382020  
2 સરકારી ગેસ્ટ હાઉસ સેક્ટર 24  
  3 પાઠિકા આશ્રમ એસટી બસ સ્ટેન્ડ નજીક,સેક્ટર 11  7698747463, વેબસાઇટ