બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

સ્થળ પિન કોડ એસટીડી કોડ
ગાંધીનગર વિધાનસભા  382010 079
કલોલ તાલુકા 382721 02764
માનસા તાલુકા   382845 02760
દહેગામ તાલુકા  382305 02716