બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ શોધો

શોધો

કલેકટર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
ડો. કુલદીપ આર્યકલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદાન, હક પોસ્ટ ઑફિસ પાસે, ગાંધીનગર+917923259030+917923259040
શ્રીમતી રીતુ ડી. સિંઘઅધિક કલેકટરrac-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, કલેકટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદાન ,ગાંધીનગર0792325903507923259181પહેલો માળ
શ્રી ચેતન મિશાન (I/C)ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારીdycollector-spla-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]inત્રીજી માળ, કલેક્ટરની ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન , ગાંધીનગર0792325907307923259040ત્રીજી માળ
શ્રી ચેતન મિશાનડી. કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીબીજો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, ગાંધીનગર07923259077બીજો માળ,
શ્રીમતી આરતી આર ઠક્કરજિલ્લા પુરવઠા અધિકારી (ડી. કલેક્ટર)dso-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]inબીજો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, ગાંધીનગર0792325904107923259041બીજો માળ,
શ્રી હરિભાઈ ગઢવી I/cડી. ચૂંટણી અધિકારીdeognroffice[at]gmail[dot]comત્રીજી માળ, કલેક્ટરની ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન , ગાંધીનગર0792325124607923259428ત્રીજી માળ
શ્રી એન આર પ્રજાપતિડી. કલેકટર જમીન સુધારણાપહેલો માળ, કલેકટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવાઓ સદાન, ગાંધીનગરપહેલો માળ
શ્રી યશોરાજસિંહ કે વાઘેલાચિટનિસ ટુ કલેકટરchitnis-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવાઓ સદાન, ગાંધીનગર0792325903007923252328પહેલો માળ
મિસ. ડી. એ. પંચાલમામલતદાર - જમીન ફાળવણીત્રીજી માળ, કલેક્ટરની ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન ,, ગાંધીનગર0792325903707923259040ત્રીજી માળ
શ્રી રૌનક કપૂર I/Cમામલતદાર ડીઝાસ્‍ટરગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જીલ્લા ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેંટર, કલેકટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, ગાંધીનગર0792325907507923245878ભોંય તળીયુ

પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
શ્રી બ્રિજેશકુમાર બી મોડિયાસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને પ્રાંત અધિકારી, ગાંધીનગરબીજો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદાન, ગાંધીનગરબીજો માળ,
શ્રીમતી ક્રિષ્ના એ વાઘેલાસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને પ્રાંત ઑફિસર, કલોલપ્રાંત ઑફિસ, સરદાર બાગ, કલોલ નજીક0276422233302764222333

મામલતદાર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
શ્રીમતી. ડૉ. ડી.એ. ભારાઇમામલતદાર, દહેગામ તાલુકાmam-dehgam[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન, બસ સ્ટેન્ડ નજીક, દહેગામ02716232002
શ્રી એચ એમ પટેલમામલતદાર, ગાંધીનગર તાલુકાmam-gandhinagar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, કલેકટર ઑફિસ, ગાંધીનગર0792325907507923259075
શ્રી વિશાલકુમાર બાબુલાલ પટેલમામલતદાર માણસા તાલુકાmam-mansa[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ચારવાડ નજીક, માણસા0276327066202763270662
શ્રી રશ્મિન એસ ઠાકોરમામલતદાર કલોલ તાલુકાmam-kalol[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, સરદારબગ નજીક, કલોલ તાલુકા0276422041402764220414