બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ શોધો

શોધો

કલેકટર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
શ્રી એચ.કે. કોયાકલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદાન, હક પોસ્ટ ઑફિસ પાસે, ગાંધીનગર+917923259030+917923259040
ભરત જોષીઅધિક કલેકટરrac-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, કલેકટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદાન ,ગાંધીનગર0792325903507923259181પહેલો માળ

પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
શ્રી બ્રિજેશકુમાર બી મોડિયાસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને પ્રાંત અધિકારી, ગાંધીનગરબીજો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદાન, ગાંધીનગરબીજો માળ,
શ્રીમતી ક્રિષ્ના એ વાઘેલાસબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને પ્રાંત ઑફિસર, કલોલપ્રાંત ઑફિસ, સરદાર બાગ, કલોલ નજીક0276422233302764222333

મામલતદાર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ રૂમ નં
મામલતદાર દહેગામમામલતદાર, દહેગામ તાલુકાmam-dehgam[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન, બસ સ્ટેન્ડ નજીક, દહેગામ02716232002
મામલતદાર ગાંધીનગરમામલતદાર, ગાંધીનગર તાલુકાmam-gandhinagar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, કલેકટર ઑફિસ, ગાંધીનગર0792325907507923259075
મામલતદાર માણસામામલતદાર માણસા તાલુકાmam-mansa[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ચારવાડ નજીક, માણસા0276327066202763270662
મામલતદાર કલોલમામલતદાર કલોલ તાલુકાmam-kalol[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, સરદારબગ નજીક, કલોલ તાલુકા0276422041402764220414