બંધ

ગાંધીનગર જીલ્લાનું વહીવટી

ગાંધીનગર જીલ્લાનું વહીવટી

  • કલેકટર
  • પ્રાંત
  • તાલુકા
  • ગામ અને પંચાયત
  • પોલીસ
  • સંસદીય અને વિધાનસભા મતવિસ્તાર
  • અદાલતો
  • જીલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ