બંધ

ડિરેક્ટરી

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી વિભાગ અનુસાર

શોધો

ચુંટણી શાખા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નમ્બર. લેન્ડલાઇન નં ફેક્સ નંબર સરનામું
શ્રી વી. એમ. ઠક્કરનાયબ જીલ્‍લા ચુંટણી અધિકારીdeognroffice[at]gmail[dot]com0792325124607923259428ત્રીજી માળ ,કલેકટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, સેક્ટર - ૧૧, ગાંધીનગર.૩૮૨૦૧૧