બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

શોધો

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ગાંધીનગર જિલ્લાના રેતી અને ખનીજ નો જિલ્લા સર્વેક્ષણ અહેવાલ 2023 09/03/2023 જુઓ (9 MB)
ફોર્મ 12D 08/11/2022 જુઓ (62 KB)
ગાંધીનગર જિલ્લાના રેતી અને ખનીજ નો જિલ્લા સર્વેક્ષણ અહેવાલ 02/11/2022 જુઓ (2 MB)
જિલ્લા ખનીજ – નોટિસ DSR 02/11/2022 જુઓ (807 KB)
નવીન વાજબી ભાવની દુકાનની ફાળવણી 29/06/2021 જુઓ (174 KB)
આર.સી.પી.એસ હેઠળ આદેશ 04/05/2016 જુઓ (2 MB)