બંધ

મતદાર ક્ષેત્ર

લોકસભા મતદારક્ષેત્ર : 06 ગાંધીનગર

વિધાનસભા મતદારક્ષેત્ર સમાવેશ થાય છે

નંબર  નામ
36  ગાંધીનગર ઉત્તર
38  કલોલ
40  સાણંદ
41 ઘાટલોડિયા
42 વેજલપુર
45 નારણપુરા
55 સાબરમતી

 

વિધાનસભા મતદારક્ષેત્ર

નંબર નામ
34 દેહગામ 
35 ગાંધીનગર દક્ષિણ
36 ગાંધીનગર ઉત્તર
37 માણસા
38 કલોલ