બંધ

વસ્તી વિષયક

2011 ની વસતી ગણતરી મુજબ,

વસ્તી વિષયક લેબલ મૂલ્ય
ભૌગોલિક સ્થાન 23.56 to 23.01 ઉત્તર અક્ષાંશ, પૂર્વ રેખાંશ 73.33 to 72.33
વિસ્તાર ચો.કિ.મી. 2140
વિસ્તાર (ગ્રામીણ) ચો. કિ.મી 1763.41
વિસ્તાર (શહેરી) ચો. કિ.મી 376.59
કુલ વસ્તી 1391753
કુલ પુરુષ વસ્તી 723864
કુલ સ્ત્રી વસ્તી 667889
સરેરાશ સાક્ષરતા % 84.16
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
નગરપાલિકાઓ 4 (પેથાપુર,કલોલ ,માણસા ,દહેગામ )