બંધ

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ક્રમ નં વિષય ફાઇલ
1 ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (ઇવીએમ) અને વોટર વેરિફાયબલ પેપર ઑડિટ ટ્રેઇલ (વીવીપીએટી) 6MB PDF