બંધ

વિભાગો

કલેકટર ઑફિસ, ગાંધીનગરમાં ઉપલબ્ધ વિભાગો નીચે મુજબ છે

  1. જિલ્લા પુરવઠા કચેરી
  2. જીલ્લા જમીન સંપાદન કચેરી
  3. જીલ્લા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઑફિસ
  4. જીલ્લા ચૂંટણી કાર્યાલય
  5. જીલ્લા આયોજન કાર્યાલય
  6. જિલ્લા ભૂમિ રેકોર્ડ્સનું નિરીક્ષણ
  7. સિટી સર્વે ઑફિસ
  8. જીલ્લા ભૂસ્તરશાસ્ત્ર કચેરી
  9. જીલ્લા શહેરી વિકાસ સત્તા
  10. જીલ્લા ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર, એનઆઈસી