બંધ

સંપર્ક ડિરેક્ટરી

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી વિભાગ અનુસાર

શોધો

ચુંટણી શાખા

પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ મોબાઈલ નમ્બર. લેન્ડલાઇન નં ફેક્સ નંબર
કોઈ છબી નથી શ્રી વી. એમ. ઠક્કરનાયબ જીલ્‍લા ચુંટણી અધિકારીdeognroffice[at]gmail[dot]com0792325124607923259428