બંધ

હેલ્પલાઇન

જિલ્લા કલેકટર અને જીલ્લા સેવા સદાન કચેરી,
પથિકા આશ્રમ નજીક,
જી.એચ. રોડ, સેક્ટર 11,
ગાંધીનગર,
ગુજરાત – 382017

ઇમેઇલ :collector-gnr [at] gujarat[dot]gov[dot]in

  • જિલ્લા ઇઓસી હેલ્પલાઇન નંબર: (079) 23256720
  • વુમન હેલ્પલાઇન: 1091
  • ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન: 1098
  • એમ્બ્યુલન્સ હેલ્પલાઈન: 108
  • ફાયર અને બચાવ: 101