બંધ

કલેકટર

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ શોધો

શોધો

કલેકટર
પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
કોઈ છબી નથી શ્રી એચ.કે. કોયા કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ collector-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]in +917923259030 +917923259040 પહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદાન, હક પોસ્ટ ઑફિસ પાસે, ગાંધીનગર
કોઈ છબી નથી ભરત જોષી અધિક કલેકટર rac-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]in 07923259035 07923259181 પહેલો માળ, કલેકટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદાન ,ગાંધીનગર