બંધ

કલેકટર

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ શોધો

શોધો

કલેકટર
પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
કોઈ છબી નથી શ્રી મેહુલ કે દવે (આઈ.એ.એસ.) કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ collector-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]in +917923259030 +917923259040 પહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદાન, હક પોસ્ટ ઑફિસ પાસે, ગાંધીનગર
કોઈ છબી નથી શ્રી દિગંત બ્રહ્મભટ્ટ અધિક કલેકટર rac-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]in 07923259035 07923259181 પહેલો માળ, કલેકટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદાન ,ગાંધીનગર