બંધ

પ્રાંત અધિકારી

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ શોધો

શોધો

પ્રાંત અધિકારી
પ્રોફાઇલ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
કોઈ છબી નથી શ્રી બ્રિજેશકુમાર બી મોડિયા સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને પ્રાંત અધિકારી, ગાંધીનગર બીજો માળ, કલેક્ટર ઑફિસ, જીલ્લા સેવા સદાન, ગાંધીનગર
કોઈ છબી નથી શ્રીમતી ક્રિષ્ના એ વાઘેલા સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને પ્રાંત ઑફિસર, કલોલ 02764222333 02764222333 પ્રાંત ઑફિસ, સરદાર બાગ, કલોલ નજીક