બંધ

ઇન્દ્રોડા ડાઈનોસોર અને ફોસિલ પાર્ક

ઇન્દ્રોડા ડાઈનોસોર અને ફોસિલ પાર્ક ગાંધીનગર ગુજરાત મૂડી સાબરમતી નદી ક્યાં બેંક પર લગભગ 400 હેક્ટર વિસ્તાર પર કિંમતી ખજાનો ફેલાવો છે.