બંધ

વીજળી

ટોરન્ટ પાવર ગાંધીનગર

પ્લોટ નંબર 283/284, સેક્ટર 16, ગાંધીનગર, ગુજરાત- 382016

ફોન : 07923222247
વેબસાઇટ લિંક : https://connect.torrentpower.com

યુજીવીસીએલ કલોલ ડિવીઝન

ડિવીઝન ઑફિસ, મહેન્દ્ર મિલ રોડ, કલોલ- 382721

ઇમેઇલ : eekaloldo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : 02764-223773
વેબસાઇટ લિંક : http://www.ugvcl.com

યુજીવીસીએલ ગાંધીનગર વિભાગ

ડિવીઝન ઑફિસ, રેલવે ક્રોસિંગ નજીક, બી / એચ સરકાર. પ્રેસ, પેઠાપુર રોડ, ગાંધીનગર -382041

ઇમેઇલ : eegnddo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : 079-23237259
વેબસાઇટ લિંક : http://www.ugvcl.com