બંધ

હોસ્પિટલો

GMERS સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગર

GMERS મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, પાઠિકાશરમ નજીક, સેક્ટર - 12, ગાંધીનગર - 382 012.

ઇમેઇલ : deangmersmcg[at]gmail[dot]com
ફોન : 079-23240296
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gmersmchgandhinagar.com/

પગરવ મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પીટલ અને આઈસીયુ

512/1, એનઆર જી -6 સર્કલ, ઑપ. એસબીઆઈ બેંક, કોલવડા રોડ, સેક્ટર 23, ગાંધીનગર -382023

ઇમેઇલ : info[at]pagaravhospital[dot]com
ફોન : 8980809753
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pagaravhospital.com/