બંધ

ધીરુભાઈ અંબાણી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેક્નોલૉજી

ઈન્દ્રોડા સર્કલ નજીક ગાંધીનગર -382007

ઇમેઇલ : info[at]daiict[dot]ac[dot]in
ફોન : 07930520000
વેબસાઇટ : http://www.daiict.ac.in/daiict/index.html