બંધ

યુજીવીસીએલ કલોલ ડિવીઝન

ડિવીઝન ઑફિસ, મહેન્દ્ર મિલ રોડ, કલોલ- 382721

ઇમેઇલ : eekaloldo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : 02764-223773
વેબસાઇટ : http://www.ugvcl.com