બંધ

ડીજીટલ ગુજરાત

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

સેવા કેન્દ્ર

મામલતદાર ઑફિસના મુખ્ય મથક
સ્થળ : તમામ મામલતદાર કચેરી | શહેર : સંબંધિત મામલતદાર ઑફિસ
ઇમેઇલ : mam-talukaname[at]gujarat[dot]gov[dot]in