બંધ

પુરવઠા

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

સેવા કેન્દ્ર

સ્થળ : તમામ મામલતદાર કચેરી
ઇમેઇલ : dso-gandhinagar[at]gujarat[dot]gov[dot]in