બંધ

શ્રી રશ્મિન એસ ઠાકોર

મામલતદાર ઑફિસ, સરદારબગ નજીક, કલોલ તાલુકા

ઇમેઇલ : mam-kalol[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર કલોલ તાલુકા
ફોન : 02764220414
ફેક્સ નંબર : 02764220414