બંધ

જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ

ગાંધીનગર જીલ્લામાં ચાર તાલુકા છે: ગાંધીનગર, દેહગામ, કાલોલ, માનસા.
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની 599 શાળાઓ છે. જેમાં 155 ગાંધીનગરમાં છે, દેહગામમાં 224, કલોલમાં 119 અને માનસામાં 101. પ્રાથમિક શાળાઓ જાળવવા, પ્રાથમિક શાળાઓની અવધિ વિકસાવવા, 100% શિક્ષણ દર પ્રાપ્ત કરવા, પ્રાથમિક શિક્ષણને મજબૂત કરવા, વય જૂથના તમામ બાળકોને શિક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ કરવા માટે મહત્તમ બાળકોને 1 થી 7 મી ધોરણ સ્તરની શિક્ષણ પ્રદાન કરવી 6. થી 14. ગાંધીનગર જીલ્લાને ફિર જિલ્લામાં 100% શિક્ષણ દર બનાવો.

જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના કામ, ફરજો અને સત્તાઓનો નિર્ણય બોમ્બે પ્રાથમિક શિક્ષણના નિયમો 1947 અને બોમ્બે પ્રાથમિક શિક્ષણના નિયમનો 1949 મુજબ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યોની જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ પસંદ કરવા માટે ગુજરાત પંચાયત નિયમન હેઠળ દરેક જિલ્લા પંચાયત માટે ફરજિયાત છે. કલમ 145. કાર્યકાળ, સમિતિ પાંચ વર્ષ અથવા જીલ્લા પંચાયતની અસ્તિત્વ સુધી રહેશે. ગાંધીનગર જીલ્લા પંચાયત 1976 થી અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના વડા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી રહેશે.