બંધ

પોલીસ ગાંધીનગર જીલ્લા

ગાંધીનગર જીલ્લાના નાગરિકોની સુરક્ષા અને સલામતીની જવાબદારી ગાંધીનગર જીલ્લા પોલીસ ફોર્સના ખભા પર 13 લાખથી વધુ વસ્તી છે. ગાંધીનગર જીલ્લા પોલીસ ફોર્સના વડા તરીકે પોલીસના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે.

અસરકારક દેખરેખ અને ગુનાની દેખરેખ અને વહીવટમાં સરળતાથી ગાંધીનગર જીલ્લાને બે વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગર વિભાગ અને કલોલ વિભાગ.

ડી.વાય.એસ.પી  / એસ.ડી.પી.ઓ. ના  વિભાગોના ચાર્જ છે

પોલીસ સ્ટેશન

 • ઇન્ફોસીટી પોલીસ સ્ટેશન
 • સેક્ટર -21 પોલીસ સ્ટેશન
 • સેક્ટર -7 પોલીસ સ્ટેશન
 • દેહગામ પોલીસ સ્ટેશન
 • ચિલોડા પોલીસ સ્ટેશન
 • પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશન
 • અડાલજ પોલીસ સ્ટેશન
 • રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશન
 • ડભોડા પોલીસ સ્ટેશન
 • મહિલા પોલીસ સ્ટેશન
 • માણસા પોલીસ સ્ટેશન
 • કલોલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન
 • કલોલ સિટી પોલીસ સ્ટેશન

વધુ માહિતી: ગાંધીનગર જીલ્લા પોલીસ વેબસાઇટ