બંધ

ડો. કુલદીપ આર્ય

પહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદાન, હક પોસ્ટ ઑફિસ પાસે, ગાંધીનગર

ઇમેઇલ : collector-gnr[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
ફોન : +917923259030
ફેક્સ નંબર : +917923259040