બંધ

શ્રી એચ એમ પટેલ

મામલતદાર ઑફિસ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, કલેકટર ઑફિસ, ગાંધીનગર

ઇમેઇલ : mam-gandhinagar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, ગાંધીનગર તાલુકા
ફોન : 07923259075
ફેક્સ નંબર : 07923259075